Reductie normoverschrijdingen gewasbeschermingsmiddelen: Project Water ABC
Het project Water ABC (Aanpak, Borging en Certificering van waterkwaliteit) heeft tot doel om normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen te reduceren. Uit de Evaluatie Duurzame Gewasbescherming van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat problemen met gewasbeschermingsmiddelen in drinkwaterbronnen nog niet zijn opgelost. Er is tijdens regionale en landelijke projecten, zoals Schone Bronnen en Telen met Toekomst, voldoende kennis opgedaan over emissieroutes om deze problemen te lijf te gaan. Deze kennis moet landelijk uitgerold worden. Daarin ondersteunt het project Water ABC, met als doel: reductie van normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen. 
 
 
Gezamenlijke actie
De aanpak van Water ABC bestaat uit het oplossen van waterkwaliteitsknelpunten door de effectieve maatregelen te implementeren. Het project is een initiatief van LTO, Nefyto, de Unie van Waterschappen, Agrodis, de ministeries van EL&I en I&M en Vewin. Het projectvoorstel is op verzoek van de initiatiefnemers opgesteld door Wageningen UR (University & Research centre), DLV Plant en CLM Onderzoek en Advies.

Van maatregelen naar borging
Er zijn vijf werkgebieden geselecteerd, die de spreiding in problematiek (emissieroutes), afnemers en betrokken ketens, en mogelijke borgingsinstrumenten vertegenwoordigen. Onderdeel van deze selectie zijn Noord-Brabant en de Bommelerwaard, werkgebieden van Brabant Water en Dunea. Met stakeholders in deze gebieden wordt bekeken welke maatregelen effectief zijn en welke instrumenten perspectief bieden om toepassing van de maatregelen te borgen. In de werkgebieden wordt, door gerichte communicatie, ook gewerkt aan draagvlak, kunde en kennis bij ondernemers en andere stakeholders die effectieve maatregelen gaan toepassen of daarover kunnen communiceren. Vervolgens wordt de borging concreet uitgewerkt en in de betreffende gebieden in de praktijk gebracht.

Landelijke doorwerking
Het is belangrijk dat de beschikbare maatregelen om de knelpunten aan te pakken breed in de praktijk worden toegepast. De ervaringen in de werkgebieden komen samen in het landelijke platform duurzame gewasbescherming, nadat de borgingsinstrumenten op maat zijn gemaakt voor landelijke uitrol. Dit kan op verschillende manieren: via certificering door de markt (afnemers), of door aanvullende eisen in bestaande certificaten. Ook kan worden gedacht aan aanpassing van regelgeving of de invulling van groen-blauwe diensten in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De implementatie zal, afhankelijk van het instrument, vaak voor heel Nederland of in een hele sector of gebied gelden. Ingezet wordt op het daadwerkelijk implementeren van de (vernieuwde) borgingsinstrumenten in de praktijk. Zo komt landelijke doorwerking tot stand vanaf de ‘vloer’ in de werkgebieden, wat moet leiden tot een sterke reductie van de knelpunten voor de waterkwaliteit.
Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland